Reference

Naše zkušenosti a praxe v provozování vodovodů a kanalizací

 • Poskytování odborného zástupce pro provozování vodovodů
  a kanalizací dle § 6 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
  a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů
 • Audit provozu vodovodů a kanalizací
 • Kalkulace vodného a stočného včetně fakturace
 • Zastupování a jednání s orgány státní správy

Zpracováváme a zajišťujeme

 • Evidenci VÚME,VÚPE, ISPOP
 • Plány rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK)
 • Plány financování obnovy
 • Provozní řády vodovodů a úpraven vod včetně posouzení rizik
  systému zásobování pitnou vodou
 • Kanalizační řády a Provozní řády ČOV
 • Havarijní plány

Pravidelný servis vodohospodářských zařízení

Kompletní opravy čerpadel

Rekonstrukce, zejména ČOV, ČSOV

Bezvýkopové opravy kanalizace

Vyhledání úniku vody

Odběr vzorků z odpadní a pitné vody, zajištění jejich analýz

Návrhy a modernizace starých technologických celků

Pronájem zařízení dle aktuálních skladových zásob

Čištění nádrží a kamerový monitoring kanalizací

Provedení kouřových a těsnících zkoušek, vč. vyhotovení revizního protokolu